meditsiiniline kanep

California San Francisco ülikooli UCSF uurimus annab mõista, et krooniliste valudega patsiendid võivad kogeda valude tõhusamat leevenemist, kui nende arstid lisavad ainult opioide hõlmavale ravimikuurile kannabinoide — kanepi peamisi toimeaineid. Väikesemastaabilise uuringu tulemused annavad lisaks mõista, et kombineeritud ravi võib kahandada opioidiannuseid.

USA riikliku tervishoiustatistika keskuse andmeil kannatab krooniliste valude all üle 76 miljoni ameeriklase, mida on rohkem kui diabeedi, südamehaiguste ja vähi ohvreid kokku, vahendab UCSF-i pressikeskus.

„Valu on Ameerikas suur probleem ning krooniline valu on põhjus, miks paljud inimesed üldse tervishoiuteenuseid tarbivad,“ rääkis uurimuse juhtiv autor, UCSF-i kliinilise meditsiini professor ja San Francisco üldhaigla ja traumapunkti hematoloogia-onkoloogiaosakonna juhataja dr Donald Abrams. „Ning paraku on krooniline valu üks probleemidest, mille tõhusa kontrollimisega me kõige vähem toime tuleme.“

Sel kuul ajakirjas Clinical Pharmacology ja Therapeutics avaldatud uurimuses vaatlesid teadlased esimese omataolise inimkatsealustega uuringu raames kannabinoidide ja opioidide vahelisi interaktsioone. Ilmnes miski, mida olid varem näidanud loomadega tehtud katsed — mõlema komponendi kasutamine kahandas valu rohkem kui ainuüksi opioidide kasutamine.

Uurijad hõlmasid selliseid krooniliste valudega patsiente, kellele oli määratud ravi pikaajalise toimega morfiini- või oksükodoonipõhiste medikamentidega. Ravi täiendati kontrollitud kannabinoidiannustega, mida katsealused aurusti abil hingasid. Uurimuse esialgseks eesmärgiks polnud uurida, kas kannabinoidid aitavad valu vaigistada, vaid kas need võimendavad opioidide tõhusust.

„Tegelikult oli uuringu eesmärgiks välja selgitada, kas kanepi sissehingamine muudab opioidide määra vereringes,“ selgitas Abrams. „Võttes arvesse ravimite vastastikust toimimist võiks eeldada, et kanepi mõjuainete lisamine kroonilisele opioidiannusele kas suurendab opioidide kontsentratsiooni vereplasmas, kahandab seda või ei mõjuta seda üldse. Uuringute käigus küsisime patsientidelt ka, kuidas on muutunud nende valuaisting.“

Abrams ja kolleegid uurisid San Francisco üldhaigla juures tegutsevas kliinilises uurimiskeskuses 21 krooniliste valudega patsienti, kellest 10 said pikaajalise mõjuajaga morfiini ja 11 oksükodooni. Määranud katseperioodi alguses kindlaks opioiditasemed patsientide verepildis, andsid uurijad neile nelja järjestikuse päeva jooksul aurustatud kanepit. Viiendal päeval analüüsiti opioidide määra uuesti. Kuna morfiini määr patsientide vereanalüüsides oli veidi alanenud ja oksükodooni määr praktiliselt samaks jäänud, oleks võinud arvata, et valu suuremat alanemist poleks pidanud ilmnema. Abramsi sõnul selgus aga midagi huvitavat ja üllatavat — valu väiksema alanemise asemel olid patsiendid kogenud hoopis tõhusamat valuvaigistust.

Morfiini saanud patsientide tajutud valuaistingu määr katse alguses oli umbes 35 punkti ja alanes 24-le, mis tähendab 33-protsendilist alanemist. Oksükodooni saanute valu lähtemääraks oli 44 punkti, mis kahanes 34-le (ehk 20 protsendi võrra). Üldiselt kinnitasid patsiendid valu olulist leevenemist.

„Meie ettevalmistav uurimus annab mõista, et opioide kanepiga kombineerides peaks patsientidel olema võimalik võtta väiksemaid opioidiannuseid pikema aja vältel,“ ütles Abrams.

Opioidide näol on tegemist väga kangete ja võimsate ravimitega, mis võivad tekitada tugevat sõltuvust. Samuti on need eluohtlikud, kuna mõnikord võivad opioidid pärssida hingamiselundkonda.

Kanepi peamised koostisained
Tetra­hüdro­kannabi­nool THC ehk Delta-9-tetra­hüdro­kannabi­nool (Δ9-THC) on kanepi peamine psühho­aktiivne kom­ponent, millel on kesk­mine kuni mõõdukas valu­vaigistav toime. Samuti lee­vendab THC vähk­tõve keemia­raviga seonduvat südame­pööritust ja stimu­leerib söögi­isu. Aine tekitab ka eufooriat. Võimalike kõrval­mõjude hulka kuuluvad pulsi kiire­nemine, paanika­hood, hämmeldus, ärevus ja mõnikord paranoia.
Kannabidiool (CBD) on kanepi peamine mitte­psühho­aktiivne koos­tis­aine, mis aitab leeven­dada põle­tikke ja alan­dada valu, tekita­mata see­juures THC-le omast eufooriat. Kannabi­diooli on kasutatud reumatoid­artriidi, soole­põletike, psühhooti­liste häirete ja lange­tõve raviks. Suure­mad kogu­sed CBD-d lõdves­tavad meelt ja orga­nismi, põhjusta­mata THC-ga seondu­vaid kõrval­nähte.
Kannabinool (CBN) on üks kanepi sekundaarseid psühhoaktiivseid osiseid. THC või CBD valuvaigistavate mõjudega pole seda seostatud. CBN tekib THC aegumisel. Erinevalt THC eufoorilistest mõjudest võib CBN esile kutsuda pea­valu­hoogusid, roidumust ja jõuetust.
Tetrahüdrokannabivariin (THCV) — leidub pea­miselt Aafrikast ja Aasiast päri­nevates kanepi­sortides. THCV võimendab THC mõjusid ja suurendab orga­nismis imendumise kii­rust, aga põhjustab ka eufooria­tunde kiirema taandu­mise.

Vähiarstina on Abrams huvitatud kroonilistele valudele ohutute ja tõhusate ravimite leidmisest. Kanepit ja opioide kombineerinud uurimuses osalenud katsealustel ei ilmnenud tugevaid kõrvalnähte nagu südamepööritus, oksendamine või pärsitud söögiisu.

„Järgmiseks peame valu käsitlema mastaapsema uurimuse peamise sihtpunktina,“ rõhutas Abrams. „Eriti huvitaks mind kanepi eri sortide mõjude võrdlemine.“

Näiteks on delta-9-tetrahüdrokannabinool ehk THC kanepi peamine psühhoaktiivne mõjuaine, ent lisaks sisaldab taim umbes 70 muud sarnast ühendit, millel on teistsugused mõjud. Üks taoline ühend on kannabidiool ehk CBD, millel paistab olevat tugev valu- ja põletikuvastane toime ilma THC-le omase uimastava mõjuta.

„Arvan, et huvitav oleks viia läbi ulatuslikum uuring, mis võrdleks THC-küllaste ja CBD-küllaste kanepisortide mõju krooniliste valudega patsientidele kombinatsioonis opioididega, võib-olla hõlmates koguni platseebot saavat kontrollrühma,“ leidis Abrams. „See oleks samm edasi.“

Abramsi ja kolleegide uurimust rahastati osaliselt USA riikliku tervishoiuinstituudi NIH juures tegutseva uimastite kuritarvitamise instituudi NIDA vahenditest.

* * *

Vaata ka: