Kanepitembi tõlkelugu

Neil, kes muretsevad selle pärast, et narkootilise kanepi ülemäärane tarbimine — eriti teismeliseeas — võib hiljem kaasa tuua ränki vaimse tervise probleeme ja isegi põhjustada skisofreeniat, on põhjust tunda kergendust.

Harvardi ülikooli arstiteaduskonna uurijate töö, milles kõrvutati perekondi, milles on skisofreeniat esinenud, sellistega, kus skisofreeniat pole esinenud, ei toeta hüpoteesi, mille kohaselt kanep põhjustab skisofreeniat, vahendab Psych Central.

„Meie uurimuse tulemused annavad mõista, et nende isikute, kelle perekonnas on skisofreeniat varem esinenud, suurem risk haigestuda skisofreeniasse võib olla kanepitarvitajatel esineva skisofreenia tegelik põhjus, mitte johtuda kanepipruukimisest,“ järeldasid teadlased.

Värske uurimus on autorite kinnitusel esimene sugulaste haiguslugusid hõlmav uuring, mis võtab vaatluse alla nii mittepsühhootilisi kanepikasutajaid ja kontrollrühmana kanepist hoidujaid kui ka kaht täiendavat sõltumatut valimit, mis võimaldas uurida, kas skisofreeniasse haigestunud kanepikasutajate perekonnaliikmetel on suurem skisofreeniarisk võrreldes kanepikasutajatega, kellel skisofreeniat pole tekkinud, nagu ka seda, kas haigestumise risk kanepit mitte kunagi tarvitanud skisofreeniapatsientide pereliikmetel on sellega võrreldes sarnane või ei.

Kanepipruukimine muutub üha valdavamaks USA-s, kus kaks osariiki seadustasid hiljuti kanepituru reguleerimise sarnaselt alkoholituruga. Mõned varasemad uuringud on andnud mõista, et kanepipruukimisel teismeliseeas võib olla korrelatiivne seos suurema tõenäosusega haigestuda hilisemas elus skisofreeniasse.

Niisiis ühendasid Harvardi ülikooli arstiteaduskonna ja Bostoni veteranidele mõeldud tervishoiuasutuste süsteemi VA Boston Healthcare System uurijad jõud, et teha selgeks, kas suguluspõhine skisofreeniarisk on tegelikult kriitiliseks teguriks, mis selgitab seost skisofreenia puhkemise ja teismeliste kanepipruukimise vahel.

Uurijad värbasid New Yorgist ja Bostonist 282 vabatahtlikku katsealust, kes jagati nelja rühma: kontrollrühm, mille liikmetel polnud elu jooksul diagnoositud psühhootilisi haiguseid ja kes polnud kunagi tarvitanud ei kanepit ega ka muid uimasteid; kontrollrühm, mille liikmetel polnud elu jooksul diagnoositud psühhootilisi haiguseid ja kes olid teismeliseeas tarvitanud ohtralt kanepit, aga mitte muid uimasteid; patsiendid, kes polnud kunagi tarvitanud ei kanepit ega ka muid uimasteid ja kelle haigus polnud väldanud kauem kui kümme aastat; ning patsiendid, kes olid teismeliseeas ja enne psühhoosi puhkemist tarvitanud ohtralt kanepit, aga mitte muid uimasteid.

Seejärel kogusid uurijad terviseandmeid katsealuste kõigi esimese, teise ja kolmanda astme sugulaste kohta ning kõigi muude sugulaste kohta, kellel teadaolevalt oli diagnoositud mõni vaimuhaigus; tulemuseks oli täiendav teave 1168 esimese astme sugulase ja üldse kokku 4291 sugulase kohta. Uurimus keskendus andmetele, mis puudutasid kanepipruukimist ning skisofreenia, bipolaarse häire, depressiooni ja uimastite kuritarvitamise esinemist perekondades.

Uurijad leidsid, et nii haigestumisriski kui ka sugulastel haiguse esinemise tiheduse kalkulatsioonide analüüsid annavad mõista, et antud uurimusse hõlmatud valimites pole skisofreenia kujunemise aluseks olnud mitte kanepipruukimine, vaid haiguse esinemise suurem risk suguvõsas.

„Ehkki kanep võib mõjutada skisofreenia esmailmnemise iga, pole tõenäoline, et see haigestumist põhjustaks,“ nentisid Harvardi meditsiiniteaduskonna uurija Ashley C. Proali juhitud töörühma liikmed kokkuvõttes.

Uurijad nentisid, et märkasid kõrgemat depressiooni ja bipolaarse häire riski nii patsientide rühmadesse kui ka kontrollvalimitesse kuulunud kanepikasutajate sugulastel. Taoline seos võib nende osutusel tähendada, et kanepipruukijail on suurem afektiivsete meeleoluhäirete kujunemise oht kui kanepi mittepruukijatel, või vastupidi. Seose paremaks mõistmiseks on vaja tulevikus läbi viia põhjalikumaid uuringuid, leidsid teadlased.

Ka uimastite kuritarvitamisel paistis olevat oluline mõju katsealuste geneetikale.

„Uimastite kuritarvitamist esines igaühte kolmest katsevalimist kuulunud katsealuste perekonnaliikmetel sagedamini kui kanepist hoiduvate kontrollrühma liikmete sugulastel,“ kirjutasid uurijad. „Selline tulemus on kooskõlas varasemate uuringutega, mis on andnud mõista, et pärilikkus mõjutab kalduvust uimasteid tarvitada.“

Uurimistulemused üllitati ajakirja Schizophrenia Research detsembrinumbris.

* * *

Vaata ka:

Advertisements