Kanepitembi tõlkelugu

„Vaid mõned aastad tagasi oleks see raamat olnud suuresti teoreetiline,“ tutvustab Ühendkuningriigi uimastipoliitika ja -seaduste reformimise sihtasutus Transform Drug Policy Foundation oma värsket üllitist „How to Regulate Cannabis: A Practical Guide“ („Kanepituru reguleerimise praktiline teejuht“). „Nüüdseks on kanepituru reguleerimise teemaline debatt liikunud aga otsustavalt peavoolupoliitikasse ning paljud linnad, osariigid ja riigid vaevad, arendavad või rakendavad mitmesuguseid reguleeritud turu mudeleid kanepi mittemeditsiinilise pruukimise suunamiseks.“

Käsiraamat rajaneb tõenditel, mis ei pärine mitte ainult aastakümnete pikkusest kogemusest alkoholi, tubaka ja ravimite turgude reguleerimise vallas, vaid ka Hispaania mittetulunduslike „kanepiseltside“ (ingl cannabis social club) tegevuse, USA-s ja Hollandis toimiva seadusliku kanepiettevõtluse ning Uruguay riiklikult monopoliseeritud kanepituru regulatsioonisüsteemi analüüsist.

Toome siinkohal ära 125-leheküljelise käsiraamatu sissejuhatuse tõlke.

Sissejuhatus

See on käsiraamat mittemeditsiinilistel eesmärkidel pruugitava kanepi turgude seaduslikuks reguleerimiseks. Juhendikogu on mõeldud tutvumiseks poliitikakujundajatele, uimastipoliitika reformimise toetajatele ja uimastituru reguleerimatusest räsitud kogukondadele, kelle silme all muutub küsimus, kas kanepi keelustamist tuleks jätkata, praegu kõikjal maailmas küsimuseks, milline keeluseadust tulevikus asendav regulatiivne raamistik välja nägema hakkab.

Käsiraamat rajaneb sihtasutuse Transform Drug Policy Foundation aastatepikkusele tööle keelustamisele alternatiivi pakkuvate tõhusate regulatiivmudelite uurimise ja edendamise valdkonnas. Kogumik näeb trükivalgust maailmas, mis erineb oluliselt sellest, milles 2009. aastal üllitasime märgilise teatmiku „After the War on Drugs: Blueprint for Regulation“ („Uimastisõja järel: regulatsioonikava“).

Kahtlemata on kanepituru reguleerimise teemaline debatt nüüdseks osa peavoolupoliitikast; mitmed haldusüksused linnade, osariikide ja riikide tasandil arutavad, töötavad välja ja viivad ellu kanepiturgude reguleerimise eri mudeleid nagu Hispaania mittetulunduslikud kanepiseltsid, Ameerika Ühendriikide ja Hollandi äriettevõtlus ning Uruguay riiklik kanepimonopol. Selge on, et lähiaastatel kerkib esile veel hulgaliselt muid reguleerimiskavasid.

Koostöös kolleegidega kogu maailmast on sihtasutus Transform Drug Policy Foundation koostanud käesoleva teejuhi abiks neile, kes on pühendunud kanepipoliitika kujundamisele selliste tõhusate regulatiivlähenemiste arendamise ja juurutamise kaudu, mille eesmärgiks on turvalisem, tervislikum ja meile kõigile meeldivam elukorraldus — elukorraldus, mille saavutamisel pole niinimetatud „uimastitevastasest võitlusest“ silmnähtavalt kasu olnud.

Antud probleemile lahendusi otsivate haldusüksuste ühiskondlikud, poliitilised ja majanduslikud tingimused on äärmiselt erinevad ning igaüks neist peab oma poliitilisi meetmeid ja regulatiivmudeleid vastavalt kohandama. Kõiki sama mõõduga mõõtvat mudelit ette kirjutava regulatsioonidekomplekti sätestamise asemel analüüsib käesolev teatmik niisiis hoopis peamisi küsimusi, mida poliitika kujundamisel arvesse tuleks võtta, nagu ka eri mudelite ja meetmete plusse ja miinuseid. Käsiraamat sisaldab üldjoonelisi soovitusi, mis on piisavalt paindlikud selleks, et aidata kanepituru reguleerimisest huvitatud osapooltel töötada välja lähenemisi, mis nende kohalike tingimustega kõige paremini sobivad.

  • Esimene jaotis kirjeldab regulatiivse lähenemise põhimõtteid alates poliitilise konteksti muutumisest ning lõpetades mõnede võtmetähtsate järelduste ja soovitustega.
  • Teine jaotis keskendub kanepituru mitmete aspektide reguleerimise üksikasjadele, kirjeldades ka olulisemaid väljakutseid ja jagades üldjoonelisi nõuandeid parima praktika tegevusjuhendite kujundamiseks.
  • Kolmas jaotis eritleb konkreetseid kanepiga seonduvaid teemasid tururegulatsiooniga laiemalt seonduvate küsimuste kontekstis.
  • Neljas jaotis hõlmab lisamaterjale nagu olemasolevate ja välja pakutud kanepituru regulatsioonimudelite kokkuvõtted tabeli kujul ning viited täiendavatele allikatele.

* * *

Vaata ka:

Advertisements