meditsiiniline kanep

Saksamaal Bonnis tegutsev tööjõu-uuringute instituut IZA — sama asutus leidis hiljuti, et meditsiinilise kanepi seadustamine seondub liiklussurmade määra kahanemisega (tõenäoliselt seetõttu, et kanepit tarvitavad inimesed joovad vähem alkoholi) — on avaldanud uurimuse pealkirjaga „High on Life? Medical Marijuana Laws and Suicide“ („Elukaif? Ravikanepi-seadusandlus ja enesetapud“), teatab Toke of the Town, vahendades Wall Street Journali kolumnisti Christopher Shead.

„Hindasime aastatel 1990–2007 osariikide tasemel kogutud andmete põhjal meditsiinilise kanepi legaliseerimise mõju enesetappude osakaaludele,“ sedastab IZA jaanuarikuine aruteludokument. „Meie tulemused annavad mõista, et ravikanepit käsitlevate seaduste vastuvõtmine seondub enesetappude üldmäära peaaegu 5-protsendilise kahanemise, 20–29-aastaste meeste enesetappude määra 11-protsendilise kahanemise ning 30–39-aastaste meeste enesetappude määra 9-protsendilise kahanemisega.

Hinnangud legaliseerimise ja naiste enesetappude vahelisele suhtele on ebatäpsemad ning sõltuvad seose funktsionaalsest kujust,“ märgivad töö autorid D. Mark Anderson, Daniel I. Rees ja Joseph J. Sabia.

„Kas kanepipruukimine võib inimestel aidata toime tulla õnnelikkust pärssivate negatiivsete vapustustega, mis Hamermeshi ja Sossi (1974) andmeil enesetappe põhjustavad?“ küsivad uurijad. „Ja teisest küljest — kas kanepikasutus võib võimendada pingeliste elusündmuste mõjusid?“

Ehkki suurem osa epidemioloogilisi uurimusi on leidnud, et kanepikasutus on positiivses seoses nii depressioonisümptomite kui enesetapumõtetega, osutab uuring, et kanepikasutuse ja seesuguste tulemuste vahelised seosed võivad tuleneda raskestiseiratavatest teguritest või olla lihtsalt märgiks arstiga kooskõlastamata omaalgatuslikust ravist (ingl self-medication).

Erialakirjanduse hiljutine ülevaateuuring näitas autorite sõnul, et suurem osa afektiivsetele reaktsioonidele (nagu depressioon ja enesetapumõtted) keskendunud uuringuid pole pööranud piisavalt tähelepanu pöördpõhjuslikkusele, mis võiks täheldatud seost selgitada muude teguritega.

Teisisõnu paistab, et olemasolevad uurimused pole piisaval määral vaaginud võimalust, kus enesetappude tõenäosuse suurendamise asemel johtuvad seosed kanepi ja enesetappude vahel asjaolust, et suitsidaalsel määral depressiivsed inimesed üritavad end omaalgatuslikult kanepiga ravida.

„Käesolev uurimus väldib pöördpõhjuslikkusega kaasnevaid probleeme ja täheldamata heterogeensust personaalsel tasandil, keskendudes seosele meditsiinilise kanepi legaliseerimise ja täideviidud enesetappude vahel,“ rõhutavad autorid.

Võimalik, et osariikides, kus kanepi meditsiiniline pruukimine on lubatud, on enesetappude määra kahanemises oluline roll alkoholipruukimise määrade kahanemisel, millele juhtis tähelepanu ka IZA eelmine uuring. Nagu mitmed teadlased on varem täheldanud, valitseb alkoholitarvitamise ja suitsidaalsete tagajärgede vahel tugev seos.

Uurimuse autorite väitel tõstatab see asjaolu võimaluse, et ravikanepi-seadusandlus kahandab enesetapuriski, pärssides alkoholi tarbimismäärasid.

„Ehkki 16 osariiki on meditsiinilise kanepi seadused vastu võtnud ning teised osariigid kaaluvad legaliseerimist, on nende seaduste mõjude kohta teada väga vähe,“ järeldavad autorid kokkuvõttes. „Seadustamise plusse ja miinuseid vaagivad poliitikakujundajad peaksid kaaluma võimalust, et seadused, mis meditsiinilist kanepit võimaldavad, kahandavad enesetappude hulka täisealiste noormeeste hulgas. Suitsiidide osakaalu kahanemise täpse mehhanismi väljaselgitamine nõuab aga edasist uurimist.“

Uurimus on täismahus PDF-i kujul saadaval siin.

Kanepitembi kommentaar: viidatud teadusartikkel on kindlasti julgustav, ent samas ei saa rõhutamata jätta, et tegu pole siiski eelretsenseeritud teadusajakirjas avaldatud uurimuse, vaid tööjõu-uuringute erainstituudi nn aruteludokumendiga (ingl discussion paper), ning et autorid ei leidnud meditsiinilise kanepi seadustamise ja enesetappude määra kahanemise vahel mitte selget põhjuslikku seost, vaid korrelatsiooni.

* * *

Vaata ka:

Advertisements